FENTON, Thomas 1857 1895.


FENTON, Fred died June 28, 1953.